Vyhledávání

Kontakt

cestovní pojistení

vodickaall@gmail.com

Otázky a odpovědi:

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Cestování - pojištění léčebných výloh v zahraničí 

Sjednat  ON -LINE

CESTOVNI pojisteni

 

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

V případě úrazu nebo onemocnění v zahraničí vám uhradíme v souladu s pojistnými podmínkami potřebné náklady na:
 • ambulantní lékařské ošetření
 • předepsané léky a zdravotnický materiál,
 • hospitalizaci včetně dopravy do nemocnice,
 • léčbu, diagnostiku a lékařsky neodkladnou operaci,
 • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti (do výše 10 000 Kč),
 • pobyt člena rodiny ve vaší blízkosti při hospitalizaci,
 • převoz nemocného do ČR,
 • návrat spolucestujících nezletilých dětí do ČR,
 • převoz tělesných ostatků do ČR.

 

Výše plnění za léčebné výlohy není omezena žádným horním limitem. Všechny smlouvy na cestovní pojištění uzavřené po 10.10.2005 kryjí v rámci pojištění léčebných výloh v zahraničí riziko terorismu.

 

Rozsah krytí:

 • Pojištění rizik souvisejících s terorismem se vztahuje pouze na léčebné výlohy v zahraničí dle Části II – Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění léčebných výloh v zahraničí, nikoli na další rizika krytá cestovním pojištěním.
 • Odchylně od Části II, článku 1, odst. 1.1., Pojistných podmínek pro cestovní pojištění, je pojistné krytí v souvislosti s terorismem omezeno maximálním limitem ve výši 1.500.000 Kč na jednu pojistnou událost.
 • Krytí se nevztahuje na osoby, které by se jakýmkoli způsobem podílely na přípravě, organizování či provedení teroristického útoku.
 • Pojištění se nevztahuje na osoby, které vycestovaly do oblasti teroristickým útokem zasažené nebo ohrožené nebo v takové oblasti zůstávají přes důrazné varování státních orgánů České republiky, státních orgánů jiných států či významných mezivládních institucí.
 • Následkem teroristického útoku může dojít k určitému omezení či znemožnění možnosti poskytovat v dané oblasti asistenční služby. V takovém případě budou pojištěnému po návratu do České republiky zpětně uhrazeny účelně vynaložené náklady po předložení originálů účtů.

LIMITY

POJISTNÉ PODMÍNKY

Pojištění sportů